Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Kongressitekniikka Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kongressitekniikka Oy
Y-tunnus: 0739064-6

Yhteystiedot:
Puolarmetsänkuja 8
02280 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Kongressitekniikka Oy
Puolarmetsänkuja 8
02280 Espoo
+358 9 455 11 27
mail@kongressitekniikka.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

3. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

4.1 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen ja markkinointi

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yrityksen/organisaation nimi
 • y-tunnus
 • yhteyshenkilön nimi
 • yhteyshenkilön asema
 • yhteyshenkilön puhelinnumero
 • yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • yrityksen osoite/laskutusosoite
 • sähköpostiosoite
 • www-sivuston osoite
 • sähköisen viestinnän tunnistetiedot

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tilauksen ja asiakastapahtuman tiedot
 • asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Puolarmetsänkuja 8, 02280 Espoo.

6.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

6.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

6.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

6.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Suomen Kongressitekniikka Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Evästeet

Seuraamme sivuston käyttöä evästeiden avulla. Evästeistä saatavien sivuston käyttöä koskevien tietojen avulla pyrimme kehittämään sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättäviä tietoja ei jaeta muille organisaatioille.

14.1 Mitä tietoja keräämme evästeillä?

 • IP-osoite
 • Sijainti: maa, alue, kaupunki, summittainen leveys- ja pituusaste
 • Vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • Katsottavan sivun otsikko
 • Katsottavan sivun verkko-osoite
 • Edeltävän katsotun sivun verkko-osoite
 • Käyttäjän laitteen näytön resoluutio
 • Kellonaika vierailijan aikavyöhykkeellä
 • Klikatut ja ladatut tiedostot
 • Linkit klikattuun ulkopuoliseen verkkotunnukseen
 • Sivujen generoitumisaika (aika alkaen sivujen tuottamisesta palvelimella ja päättyen hetkeen, jolloin vierailija lataa ne)
 • Käytettävän selaimen pääkieli
 • Selaimen versio, selainlaajennukset (PDF, Flash, Java jne.), käyttöjärjestelmän versio, laitteen tunnus
 • Sivustolla tehtävät haut