Meille töihin

Voit hakea meille töihin lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi osoitteeseen rekry (at) kongresitekniikka.fi. Liitä mukaan ansioluettelosi sekä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi sekä minkälaista työtä etsit.

Tällä hetkellä haetaan:

Video-/striimauspainotteinen tapahtumateknikko (tarvittaessa töihin kutsuttava).

Työnhakijan tietosuojaseloste

Työnhakijan tietosuojaseloste

REKRYTOINNIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida Suomen Kongressitekniikka Oy:n (jäljempänä yhtiö) työnhakijoita heidän henkilötietojensa käsittelystä rekrytointiprosessin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) edellyttämällä tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kongressitekniikka Oy
Puolarmetsänkuja 8
02280 Espoo

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Puh: +358 9 455 1127
rekry (at) kongressitekniikka.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Yhtiön rekrytointirekisteriin kerätään alla kohdassa 4 yksilöityjä työnhakijoiden henkilötietoja kulloinkin kuuluvien yhtiöiden rekrytointiin liittyen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työnhakijoiden rekrytoinnin suorittaminen. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys rekrytointiprosessin suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tilanteesta riippuen työnhakijan antama suostumus käsittelyyn tai yhtiön oikeutettu etu käsitellä työnhakijan tarpeellisia tietoja rekrytointia varten. Edellä mainittua tarkoitusta varten käsiteltäviä tietoja ei käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin rekrytointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällöin työnhakija tiedostaa, että rekisteröidyn vastustaessa käsittelyä yhtiö ei voi käsitellä kyseisen työnhakijan tietoja eikä siten myöskään työhakemusta ja tiedot poistetaan.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekrytoinnin yhteydessä yhtiö voi käsitellä seuraavia työnhakijoita koskevia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • arvo tai ammatti tai titteli
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • valokuva
 • yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • tehdyt arvioinnit ja katsaukset
 • koulutus- ja työkokemustiedot
 • kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
 • tiedot luvista ja kielloista, kuten markkinointikiellot
 • ura- ja palkkatoiveet
 • turvallisuusselvitystä varten henkilön perustiedot, tehtävää koskevat tiedot (hakijan erillisellä suostumuksella)

5. Tietolähteet

Yhtiö kerää henkilötietoja pääasiassa työnhakijalta itseltään rekrytointiprosessin yhteydessä. Työnhakijan antamien henkilötietojen lisäksi yhtiö voi kerätä työnhakijaa koskevia henkilötietoja virallisista rekistereistä työnhakijan luotettavuuden selvittämiseksi sovellettavan lain mukaisesti. Yhtiö voi myös kerätä tietoja työnhakijan suoriutumisesta työssä työnhakijan aikaisemmilta työnantajilta työntekijän suostumuksella. Jotkin työtehtävät saattavat edellyttää henkilöturvallisuusselvityksen laatimista työntekijästä kolmannen osapuolen toimesta.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät yhtiön työnhakijoiden rekrytoinnista vastaavat työntekijät sekä yhtiön lukuun toimivat rekrytointiin osallistuvat palveluntarjoajat. Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolisille tahoille, pois lukien alla mainitut poikkeustilanteet.


Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia alkuperäisten käsittelytarkoitusten kanssa tai joiden jatkokäsittely on muuten perusteltua tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa myös yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli yhtiö myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuojaasetuksen vaatimuksia.

7. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan ja 24 kuukautta sen jälkeen, minkä jälkeen tiedot
poistetaan. Mikäli työnhakija ei halua tietojaan säilytettävän rekrytointiprosessin jälkeen, voi hän ilmoittaa tästä
yhtiölle ja saada tietonsa poistetuksi. 

Erikseen töihin kutsuttavien ns. työntekijäreserviin ilmoittautuneiden hakijoiden tiedot säilytetään niin kauan, kunnes työnhakija ilmoittaa, ettei ole enää yhtiön käytettävissä ja haluaa tietonsa poistetuksi.

8. Työnhakijan oikeudet ja niiden käyttäminen 

Työnhakijalla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, häntä koskevien virheellisten ja epätarkkojen tietojen korjaamista tai poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siten kuin soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty.

Työnhakija voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä asiasta pyynnön kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, työnhakijalla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli työnhakija katsoo yhtiön rikkoneen henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä, on työnhakijalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Tietojen käsittelyn tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.